bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

HSE staat hoog op de agenda van de Raad van Bestuur en heeft continu de aandacht van onze organisatie. Alle activiteiten van Gasunie vinden plaats onder het motto ‘Think Safety’. In 2011 introduceerden we de Gasunie Golden Rules of Safety, die in de hele organisatie worden toegepast. In 2012 hebben wij een algemeen toegankelijke HSE-website gepubliceerd om onze klanten en leveranciers nog beter te informeren over HSE. We werken gestructureerd aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Safety Management System, waarin de veiligheid van onze mensen, onze werkprocessen en onze omgeving zijn samengebracht.

Streefcijfers

Voor de persoonlijke veiligheid is de reportable frequency-index* uitgekomen op 2,5 per miljoen gewerkte uren. Dit cijfer ligt aanzienlijk lager dan de gestelde signaalwaarde voor 2012, namelijk kleiner dan 5,0. Met de waarde van 2,5 hebben wij het laagste niveau bereikt sinds wij in 2006 zijn begonnen met het op deze manier registreren van de reportable frequency-index.
Het aantal potentieel ernstige gebeurtenissen is echter toegenomen. Dit geeft aan dat er toch een aantal incidenten en situaties zijn geweest die potentieel gevaarlijk waren. Wij doen er alles aan om deze situaties te voorkomen. In 2012 hebben we daarom extra aandacht geschonken aan procesveiligheid. Hiermee gaan we in 2013 door.
Het aantal leidingincidenten door (mechanische) graafhandelingen is ten opzichte van 2011 gedaald van 7 naar 5. Bij 1 incident in het regionale leidingsysteem is er gasuitstroom geweest. Met dit totaal aantal leidingincidenten zijn wij binnen de gestelde signaalwaarde voor 2012 gebleven.

VOORUITZICHTEN

Zoals verwacht daalt de productie van aardgas in Europa. De binnenlandse productie in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland slinkt en op termijn neemt ook in Nederland de productie af. Vervanging vindt geleidelijk plaats door importgas uit onder meer Rusland en door LNG uit andere delen van de wereld. Gasunie speelt in op deze ontwikkeling door aanwezigheid na te streven op de relevante entrypunten en transitroutes van aardgas in en door Europa. Zo zijn we aanwezig op de complete oost-westverbinding van Rusland naar Groot-Brittannië.

Daarnaast staat het onderwerp schaliegas in Europa, in navolging van de Verenigde Staten, inmiddels volop op de politieke agenda. In Nederland zal onderzoek worden verricht naar de voor- en nadelen van schaliegas. Binnen Europa worden vooralsnog geen grote hoeveelheden schaliegas verwacht en het lijkt onwaarschijnlijk dat schaliegas de dalende Europese productie kan opvangen.

Ambities

Toezichthouders stellen bij voortduring hogere eisen aan ons functioneren. Enerzijds wordt regelgeving aangescherpt, terwijl anderzijds de energierekening voor de klant niet te hoog mag oplopen. Op de lange termijn willen we een internationaal opererend bedrijf zijn dat actief is in regio’s met groeimogelijkheden en met de zekerheid van een stabiel en goed investeringsklimaat.

Onze ambities voor de komende jaren zijn groot. We willen naast een effectiever werkende organisatie een nog meer op efficiëntie gerichte onderneming worden, die klanten optimaal bedient en die zich goed bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit uit zich onder andere in het zekerstellen van de voorzieningszekerheid door middel van het transporteren van importgas ter vervanging van de teruglopende binnenlandse productie. We willen onze medewerkers in staat stellen hun kwaliteiten hiervoor gericht in te zetten.

Veranderend speelveld

We willen onze klanten van dienst zijn door het bieden van goede diensten en service. We zoeken voortdurend naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van logistieke efficiëntie. Zo kan de vraag naar extra capaciteit die voortkomt uit het in 2012 door GTS gehouden Open Season 2017 grotendeels gedekt worden op basis van de bestaande infrastructuur. Onze strategie om onze klanten efficiënt en met de juiste diensten te bedienen heeft het afgelopen jaar aantoonbare resultaten opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de voortdurende groei van TTF. In een wereld die snel verandert, willen we deze lijn de komende jaren voortzetten.

Kansen benutten

In een veranderend speelveld is het van cruciaal belang dat we met zijn allen de juiste focus in de organisatie houden. We zullen ons dus meer dan ooit moeten richten op onze stakeholders in markt en maatschappij. Als organisatie zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen. Juist daardoor zijn we in staat kansen te benutten en ons waar nodig aan te passen aan nieuwe omstandigheden, zowel op de korte als op de lange termijn.


* ongevallen gevolgd door verzuim, medische handelingen, vervangend werk of dodelijke slachtoffers