bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

De belangrijkste ontwikkelingen van 2012

Het doet ons genoegen de resultaten van Gasunie over het verslagjaar 2012 te kunnen presenteren. De bedrijfsprestaties zijn over de volle breedte solide te noemen, inclusief de financiële resultaten, de veiligheidsprestaties en de leveringszekerheid. Wat in het bijzonder tot tevredenheid stemt is het feit dat deze prestaties gerealiseerd zijn op basis van een gefocuste strategie en door toegewijd teamwerk van alle Gasunie-medewerkers.

Financieel

Terugkijkend stellen we vast dat we over het jaar 2012 een bevredigend resultaat hebben behaald. We hebben een winst geboekt van € 359 miljoen, op een geïnvesteerd vermogen van € 8.675 miljoen.

De toezichthouder NMa heeft bepaald dat vanwege een neerwaartse correctie op de in het verleden toegestane transporttarieven een bedrag van € 400 miljoen moet worden verrekend. In 2012 is hiervan een bedrag van € 215 miljoen verrekend. In 2013 zal de verrekening worden afgerond.

Op 8 november 2012 besliste het CBb dat de Methodebesluiten van de NMa uit 2011 in stand konden blijven. Deze Methodebesluiten zijn bepalend voor de tarieven die Gasunie Transport Services (GTS) mag berekenen voor gastransport. Dit betekent dat GTS de door de NMa vastgestelde tarieven in de huidige reguleringsperiode ongewijzigd kan blijven hanteren. De uitspraak van de rechter heeft een positieve uitwerking, omdat deze bijdraagt aan duidelijkheid en stabiliteit in de markt.

Toegang tot de kapitaalmarkt
Gasunie’s credit rating voor langlopende verplichtingen is bij Standard & Poors een AA- met een negative outlook en bij Moody’s een A2 met een stable outlook. Deze ratings zijn dit jaar niet veranderd. Investeerders zoeken, zeker in deze tijd, naar kwalitatief hoogstaande beleggingsmogelijkheden. Er is een voorkeur zichtbaar voor bedrijfsobligaties uitgegeven door infrastructuurbedrijven en gereguleerde ondernemingen als de onze. Van deze voorkeur hebben we in 2012 kunnen profiteren. Tweemaal hebben we onder gunstige voorwaarden een obligatielening kunnen plaatsen in de openbare kapitaalmarkt, beide voor een bedrag van € 500 miljoen. Dit stelt ons in staat om het herfinancieringsrisico in oktober 2013 nu reeds verregaand te verkleinen.

Ons financieringsbeleid is gericht op het in stand houden van een gespreide portefeuille aan leningen, waardoor grote pieken in het aflosschema van deze leningen worden voorkomen. Mede daarom hebben we de eerste lening afgesloten met een looptijd van tien jaar en de tweede lening met een looptijd van drie jaar. In toenemende mate zal bij het bepalen van de optimale looptijd van financiering aansluiting gezocht worden bij de kaders van de regulering.

Strategie

Gasunie volgt een heldere strategie. We streven ernaar de waarde van onze bestaande assets te optimaliseren, onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa te versterken en de transitie mogelijk te maken naar duurzamer energiegebruik. Op de pagina Strategie komen deze aspecten uitgebreider aan de orde.

Onderzoek overname BEB-netwerk

In opdracht van de minister van Financiën is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de overname van het Duitse BEB-netwerk in 2007. Aanleiding waren de afboekingen die Gasunie in de jaren daarna heeft moeten doen met name doordat de Duitse regulator de tarieven veel lager vaststelde dan destijds was voorzien. Het rapport over dit onderzoek werd in december 2012 gepubliceerd. Gasunie heeft volledig meegewerkt aan dit onderzoek en onderschrijft de aanbevelingen daarin. Een groot deel daarvan was reeds op basis van eigen evaluaties ingevoerd.
De Raad van Commissarissen betreurt in hoge mate dat de afboekingen op het Duitse netwerk noodzakelijk zijn gebleken. Desalniettemin acht de Raad van Commissarissen het BEB netwerk van grote strategische waarde, vooral omdat het bijdraagt aan grotere liquiditeit en betere marktwerking in de Europese gasmarkt, waarvan ook de gebruikers in Nederland profiteren. Bovendien hebben infrastructuurinvesteringen per definitie een lange termijn karakter waarvan een deel van de baten pas over een langere termijn zichtbaar zal worden.
Om een open discussie over de uitkomsten van het rapport mogelijk te maken, hebben drie leden van de Raad van Commissarissen in goed overleg met de aandeelhouder en de Raad van Bestuur zich bereid verklaard hun zetel in de Raad van Commissarissen ter beschikking te stellen.

Operational excellence

Operational excellence is een veelomvattend streven. Er komen diverse initiatieven in samen, waaronder Transponder, de Gasunie Way of Working en het Masterplan Efficiency.

Transponder: organisatiestructuur aangepast

Na een periode van aanzienlijke groei hebben we onze organisatiestructuur aangepast aan de veranderende eisen van de bedrijfsomgeving. Dat gebeurde aan de hand van het project Transponder. Het belangrijkste resultaat van Transponder is dat op 1 januari 2012 een nieuwe structuur is ingevoerd met drie businessunits (GTS, Gasunie Deutschland en Participations & Business Development) die elk resultaatverantwoordelijk zijn. Gasunie is daarmee slagvaardiger geworden.

Gasunie biedt uitgebreide services op het gebied van de Europese gasinfrastructuur. De nieuwe organisatiestructuur vergroot de transparantie tegenover de aandeelhouder en de toezichthouder, helpt de leveringszekerheid van het Nederlandse netwerk te beschermen en waarborgt de financiële integriteit. Daarnaast stimuleert ze de mindset die bij operational excellence hoort. De Gasunie Way of Working sluit daarbij aan.

Gasunie Way of Working

De Gasunie Way of Working staat voor het gedrag van medewerkers dat bijdraagt aan het succesvol kunnen realiseren van onze strategie. Het is een onderdeel van het cultuurveranderingsproces dat met Transponder is ingezet. Het vooropstellen van het algemene bedrijfsbelang is essentieel, evenals het onderling leveren van bruikbare feedback. De Gasunie Way of Working is gebaseerd op onze kernwaarden en staat centraal in onze activiteiten. Het is de beste manier om onze organisatie te blijven verbeteren, de operational excellence aan te scherpen en daarmee onze dienstverlening aan klanten en samenleving op het hoogste peil te brengen.

 

 
 

Masterplan Efficiency

Gasunie streeft ernaar optimaal te presteren tegen de laagst mogelijke kosten. Daarom hebben we organisatiebreed het Masterplan Efficiency ingevoerd. We maken steeds intelligenter gebruik van onze capaciteiten om een effectievere en efficiëntere organisatie te realiseren. Daarbij kijken we naar de totale kosten in hun samenhang. Het streven naar doelmatigheid heeft niet alleen betrekking op de operationele kosten, maar omvat ook de efficiency van de investeringen in de infrastructuur. Ook hier is het doel een optimale kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Het streven naar meer efficiency past in het raamwerk van operational excellence.

Het Masterplan Efficiency wordt in drie jaar uitgevoerd en heeft als doelstelling om in drie jaar tijd, cumulatief en structureel, € 60 miljoen te besparen ten opzichte van 2011. Voor 2012 stond er € 17 miljoen op het programma en dit bedrag is gehaald.