bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

De strategie van Gasunie houdt rekening met de kansen en uitdagingen van de huidige dynamische gasmarkt en verbindt die met onze missie en visie. We doen dat vanuit een sterke positie in Europa als onafhankelijk grensoverschrijdend gasinfrastructuurbedrijf. Die positie danken we aan de kwaliteit en de internationale spreiding van onze asset base. Ook de sterke positie van het gashandelsplatform TTF is hierbij van belang. Gasunie heeft de laatste jaren gebouwd aan een omvangrijk netwerk en heeft zich via deelname aan de Balgzand Bacton Leiding (BBL), de NEL, Nord Stream en de overname van Gasunie Deutschland strategisch gepositioneerd op de belangrijkste as in Noordwest-Europa. Deze loopt van Rusland via Duitsland en Nederland naar Groot-Brittannië.

Samenwerkingsverbanden

Europa is het toneel van een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Europese gasmarkt is de laatste jaren in hoog tempo volwassen geworden. Investeringen in pijpleidingen, gasopslagen en LNG-terminals hebben het niveau van voorzieningszekerheid en diensten op een hoger peil gebracht. Dit geldt met name voor Nederland en Duitsland, de marktgebieden waarin Gasunie actief is. In heel Europa is de tendens zichtbaar dat TSO’s nauwer gaan samenwerken en marktgebieden sterker met elkaar worden verbonden. In een volwassen markt neemt de concurrentie tussen gasinfrastructuurbedrijven om met name de transitstromen toe, gestimuleerd door de ontvlechting van de geïntegreerde energiebedrijven en door het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. De Gasrotondestrategie van de Nederlandse overheid heeft inmiddels navolging (en concurrentie) gekregen van buitenlandse gasinfrastructuurbedrijven.

Positionering

Zoals verwacht daalt de productie van aardgas in Europa. De binnenlandse productie in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland slinkt en wordt geleidelijk vervangen door importgas uit onder meer Rusland en door LNG uit andere delen van de wereld. Ook in Nederland neemt op termijn de productie af, waardoor het belang van gas uit het buitenland toeneemt. Gasunie speelt in op deze ontwikkeling door aanwezigheid na te streven op de relevante entrypunten en transitroutes van aardgas in en door Europa. Zo zijn we aanwezig op de complete oost-westverbinding van Rusland naar Groot-Brittannië.

Energiemix

Ook veranderingen in de energiemix vragen om een snelle reactie. Het percentage duurzame energie groeit en tegelijkertijd is er een sterke opkomst van kolencentrales. Door de productie van schaliegas in de Verenigde Staten is er een groot aanbod van kolen dat tegen lage prijzen op de Europese markt komt. Op de korte termijn is de positie van aardgas hierdoor onzeker. Een effectief werkend Emissions Trading System (ETS) is noodzakelijk om een duurzame energievoorziening te stimuleren.
Aardgas zal – als schoonste fossiele brandstof – een belangrijke rol blijven spelen in de energiemix van de toekomst. Door zijn flexibele inzetbaarheid is gas de ideale partner van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, doordat het schommelingen in het aanbod van deze bronnen snel kan opvangen. Belangrijk is dat de gasinfrastructuur voldoende capaciteit blijft bieden om de overgang naar een duurzame energiemix te ondersteunen. Daarnaast zal het aandeel van groen (bio)gas de komende jaren toenemen.

Duurzaamheid

Ons beleid is erop gericht om op een verantwoorde manier om te gaan met de omgeving. Duurzaamheid is een van de uitgangspunten voor ons handelen. Tal van maatregelen zijn erop gericht om aardgas op een veilige, betrouwbare en duurzame manier te transporteren. We willen de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving (onze footprint) zo veel mogelijk beperken, in lijn met de overheidsdoelstellingen. De focus ligt daarbij op energie-efficiency en op het terugdringen van emissies. In ons MVO-jaarverslag over 2012 publiceren wij uitgebreid hierover.

Europese regelgeving

Op regulatoir gebied zijn duidelijke ontwikkelingen zichtbaar. Zo verschuift regelgeving van nationaal naar Europees niveau. Verticaal geïntegreerde bedrijven bewegen zich in de richting van volledige afsplitsing van hun netwerkactiviteiten, terwijl nieuwe (financiële) partijen tot de markt toetreden. Zowel de structuur van de markt als de partijen die op de markt opereren zijn aan veranderingen onderhevig.
Ook in een gereguleerde wereld ziet Gasunie competitieve voordelen die benut kunnen worden. Onze klanten stellen prijs op een liquide markt met concurrerende tarieven en een eenvoudig toegankelijke infrastructuur. Gasunie heeft tijdig ingespeeld op die behoeften, onder meer door de vorming van handelsplatform TTF. Daarnaast is Gasunie vroegtijdig begonnen met het opbouwen van een internationale positie, mede om de cross-borderdienstverlening te verbeteren.

Groen gas

Daarnaast kan de gasvoorziening worden verduurzaamd door de productie en invoeding van groen gas. Dit draagt rechtstreeks bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de overheid en sluit aan bij de snelle ontwikkeling van de markt voor groen gas. Onze ervaring met het mengen en inpassen van gaskwaliteiten in een betrouwbare en stabiele gasvoorziening kan ook worden ingezet voor het incorporeren van duurzaam groen gas. Gasunie is actief betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op de toename van het aandeel groen gas in de energiemix.

Power-to-gas

In 2012 hebben we een stap gezet naar een duurzamere energievoorziening door het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van power-to-gas. Power-to-gas is een veelbelovende ontwikkeling, waarbij overtollige elektriciteit – opgewekt door zonne-energiecentrales en windparken – wordt opgeslagen in de vorm van waterstof. Dit waterstofgas zou getransporteerd kunnen worden in ons netwerk. Gasunie Deutschland is nu actief op zoek naar partners om power-to-gas in 2013 verder te ontwikkelen.

LNG in mobiliteit

Het besef groeit dat LNG een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van het energiegebruik. LNG is een schonere brandstof dan diesel voor het goederenvervoer en maritiem transport en heeft bovendien een sterke groeipotentie. De Gate terminal is ideaal gepositioneerd voor een centrale verdeel- en overslagfunctie ten behoeve van verdere distributie van LNG. Gasunie heeft vergevorderde plannen om samen met Vopak naast de Gate terminal op de Maasvlakte een zogeheten LNG Break Bulk terminal te bouwen. Het plan is om een bunkering facility aan te bieden en een reloading facility voor small-scale LNG ten behoeve van het wegtransport.

Door aanscherping van regelgeving voor de transportsector zal het gebruik van vervuilende stook- en dieselolie aan banden worden gelegd. LNG vormt dan een schoon alternatief. Vrachtwagens op LNG produceren namelijk veel minder CO2 en stoten geen zwavelverbindingen en fijnstof uit. Bovendien zijn deze vrachtwagens veel stiller.
Gasunie neemt, samen met Energy Valley en een aantal andere partijen, deel in het Nationaal LNG Platform. De concrete doelstelling is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 vrachtwagens op LNG te laten draaien. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van de zogenoemde ‘Green Deal’ met de Nederlandse overheid.

CO2-neutrale gasvoorziening in 2050

Samen met twee andere onafhankelijke Europese gasinfrastructuurondernemingen, het Deense Energinet.dk en het Belgische Fluxys, heeft Gasunie de ambitie geformuleerd om te komen tot een CO2-neutrale gasvoorziening in het jaar 2050. De bedrijven willen hun gasinfrastructuur inzetten als instrument voor de ontwikkeling van een koolstofarme Europese economie. De manier waarop kan per bedrijf verschillen, afhankelijk van de specifieke energiesituatie per land en de combinatie van opties waarvoor men kiest. Gasunie zet daarbij in eerste instantie in op groen gas, power-to-gas en small-scale LNG als kansrijke routes.