bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Uitdagend jaar met solide resultaat

Met trots presenteren wij hierbij onze resultaten over 2012. Het was een bewogen jaar voor Gasunie. We hebben enkele grote projecten afgerond en tegelijkertijd de voorzieningszekerheid op hoog niveau gehouden. Dit alles hebben we op een veilige manier gerealiseerd. Ook in de perioden waarin we als bedrijf –om het in ons eigen jargon te zeggen - onder hoge druk stonden vanuit politiek en regulering, hebben onze medewerkers hard gewerkt om de samenleving in Nederland en Duitsland te kunnen voorzien van energie. Het publiek belang is en blijft leidend. Terugblikkend kunnen we constateren dat we van 2012, ondanks de grote uitdagingen, een bevredigend jaar hebben gemaakt.

Gasunie’s positie in een veranderend Europa

De Europese energiemix verandert in snel tempo. Anno 2012 is het percentage duurzame energie in Nederland en Duitsland gegroeid, maar tegelijkertijd zien we een sterke groei van kolen voor elektriciteitsopwekking. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelde in 2011 dat er een ‘gouden eeuw’ voor gas zou aanbreken, maar de realiteit is dat dit nog niet geldt voor Noordwest-Europa. Terwijl in de Verenigde Staten kolencentrales in snel tempo vervangen worden door gascentrales die aanzienlijk minder CO2 uitstoten, zien we in Europa precies het tegenovergestelde gebeuren. Want door de nieuwe Amerikaanse gasrevolutie is een groot aanbod van kolen ontstaan, hetgeen leidt tot lage kolenprijzen. Een ware toevloed van kolen naar Europa is het gevolg. Hierdoor is de Nederlandse energiemix er één van uitersten geworden: hernieuwbare energiebronnen aan de ene kant en vervuilende kolen aan de andere. Aardgas dreigt steeds meer weggedrukt te worden uit de energiemix, ondanks dat gas de ideale partner is van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. De positie van gas - en daarmee de positie van alle gerelateerde activiteiten - is op de korte termijn onzeker. Het onderwerp schaliegas staat in Europa, in navolging van de Verenigde Staten, inmiddels volop op de politieke agenda. In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de voor- en nadelen van schaliegas. De resultaten van dit onderzoek worden deze zomer verwacht.

Gasunie gelooft dat aardgas een sterke rol kan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening en zet zich in om de potentie van gas voor industrie, huishoudens en mobiliteit ten volle te benutten. Aardgas heeft de beste kaarten om in versneld tempo onze klimaatdoelstellingen te behalen op een betrouwbare en vooral ook betaalbare manier.

Alleen de combinatie van duurzame energie en gas zal op de lange termijn vanuit een milieu- en kostentechnisch oogpunt houdbaar zijn.

Gasunie’s positie in een veranderend Nederland en Duitsland

Door af te stappen van kernenergie en massaal in te zetten op zwaar gesubsidieerde duurzame energie zoals zonnepanelen, heeft de Duitse ‘Energiewende’ in 2012 geleid tot een abrupte verandering van het Europese energielandschap. In werkelijkheid is er geen sprake meer van één Europees energiebeleid. Voor Gasunie staat vast dat een verdere integratie van de Europese energiemarkt terecht hoog op de prioriteitenlijst van de Europese Commissie staat. Doordat Gasunie zowel in Nederland als in Duitsland netwerken in eigendom heeft, zijn we in staat deze integratie vorm te geven. Hierdoor heeft de voorzieningszekerheid in Noordwest-Europa een enorme stap voorwaarts gezet, wat onder meer bewezen werd tijdens de extreme koudegolf in februari 2012. Door een maximale benutting van de exportcapaciteit heeft Gasunie een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van een grote ‘black-out’ in Zuid-Duitsland.
De regulering in zowel Duitsland als Nederland lijkt zich wat Gasunie betreft gestabiliseerd te hebben in 2012. We hebben duidelijkheid verkregen over de Nederlandse reguleringskaders, doordat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in november de beroepen tegen de Methodebesluiten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uit 2011 ongegrond heeft verklaard. Als gevolg daarvan moet Gasunie over 2012 en 2013 in totaal € 400 miljoen verrekenen. Dit komt doordat in het verleden de toegestane tarieven te hoog waren vastgesteld. In Duitsland handhaafde de Duitse toezichthouder BundesNetzAgentur (BNetzA) op hoofdlijnen de regulering. Een transparant reguleringskader met gezonde rendementen is cruciaal voor een stabiel investeringsklimaat. Dit is voor bedrijven als Gasunie erg belangrijk. Investeren in gasinfrastructuur is geen activiteit voor de korte termijn en vraagt om een verdere integratie van de gasmarkt, alsmede een ‘level playing field’ wat betreft de reguleringsmethodiek in Europa.

Europese energie-infrastructuur beïnvloed door mondiale ontwikkelingen

Nederland groeit in zijn rol als Europese gasrotonde. Dit komt goed tot uitdrukking in de succesvolle ontwikkeling van het virtuele handelsplatform Title Transfer Facility (TTF) als belangrijkste continentale gashub in Europa. De gasinfrastructuurmarkt in Nederland is volwassen en met het bestaande netwerk kunnen we door ‘intelligent capaciteitsmanagement’ alle klanten bedienen op kostenefficiënte wijze. De toekomst van Nederland als gasland raakt meer en meer verstrengeld met de ontwikkeling van één geïntegreerde Europese gasmarkt. Europese Transmission System Operators (TSO’s) zoeken steeds meer onderlinge samenwerking, terwijl de regelgeving in Europa wordt geharmoniseerd. Krachtige en grote partijen zijn hier duidelijk in het voordeel. De Europese gasmarkt ontwikkelt zich snel en heeft inmiddels voorzieningen en diensten van hoog niveau. Waardecreatie is mogelijk door de bestaande infrastructuur optimaal te benutten en waar nodig uit te bouwen. Met haar omvangrijke geïntegreerde netwerk kan Gasunie hier een bijdrage aanleveren en daarmee de liquiditeit van de Europese gasmarkt bevorderen.

De overgang naar een meer duurzame energiemix is van groot belang. Zoals gezegd, is het onze overtuiging dat gas in die langetermijn ontwikkeling onmisbaar is. Het is de schoonste fossiele brandstof die we hebben en het speelt een cruciale rol als stabiele back-up voor het aanbod van energie uit zon en wind. Daarnaast groeit het aanbod van groen gas de komende jaren snel en neemt het belang van vloeibaar aardgas, ook als brandstof voor het transport van goederen op de weg en via schepen, toe. Gasunie is een systeemdenker en ziet dat de ketens van gas en elektriciteit steeds meer naar elkaar toe groeien en elkaar uiteindelijk ook kunnen versterken.

Systeemdenken is een vereiste om te komen tot een betrouwbare, schone en betaalbare energiemix.

Organisatie

Gasunie heeft een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd met drie businessunits met eigen resultaatverantwoordelijkheden. Deze organisatiestructuur vergroot de focus en slagvaardigheid van onze organisatie en zorgt voor meer transparantie tegenover onze aandeelhouder en de toezichthouders, helpt het Nederlandse netwerk te beschermen en garandeert de financiële integriteit. Dat geeft ons een solide uitgangspositie voor een succesvolle uitvoering van onze langetermijn strategie. Ook is de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd; deze bestaat nu uit een CEO, een CFO en een COO.

Blik op de toekomst

Onze strategie hebben we in 2012 vertaald in 10 speerpunten van beleid die dienen als leidraad voor medewerkers bij het in de praktijk uitvoeren van onze strategie. We hebben verschillende maatregelen doorgevoerd gericht op een succesvolle uitvoering van onze strategie. Onze fusie- en overnameprocessen zijn verbeterd. Bij grote acquisitieprojecten zoekt Gasunie actief de samenwerking met partners. In 2013 zullen we de ingezette veranderingsprocessen voortzetten en blijven sturen op ‘operational excellence’. Hierdoor kunnen we marktconform, transparant en efficiënt blijven opereren op de Europese markt. Het bredere Europese perspectief biedt volop kansen en daar zullen we gericht op inspelen. Waar mogelijk en passend binnen onze strategie streven we in de komende periode naar een verdergaande groei in Europa. Om goed te kunnen blijven meedoen in de Europese markt, zullen we hierbij de samenwerking met andere infrastructuurbedrijven moeten intensiveren. Wij zijn ervan overtuigd dat deelprivatisering en de mogelijkheid om te kunnen deelnemen in elkaars bedrijven, ook op eigenaarsniveau, deze samenwerking een grote impuls kunnen geven. We zijn hierover constructief in gesprek met onze aandeelhouder.

Wij streven ernaar optimaal te presteren ten behoeve van onze klanten en stakeholders. Daarbij vertegenwoordigen wij een publiek belang in Nederland en juist daarom streven we ook in Europa een belangrijke positie na. Ook in de toekomst moet immers voldoende gas naar Nederland gebracht kunnen worden ten behoeve van leveringszekerheid, een goede marktwerking en een duurzame benutting van de Nederlandse gasinfrastructuur. Dat is de basis van onze Europese strategie.

De combinatie van gereguleerde transportactiviteiten en niet-gereguleerde gasinfrastructuurdiensten, maakt Gasunie tot een internationaal opererend bedrijf dat de toekomst met vertrouwen tegemoet treedt.

Kwaliteit en professionaliteit

Gasunie staat voor kwaliteit en professionaliteit. Ook onder moeilijke en winterse omstandigheden hebben onze mensen gezorgd voor de hoogste leveringszekerheid. In 2013 zullen we stilstaan bij het feit dat Gasunie al vijftig jaar lang garant staat voor betrouwbaar gastransport. De maatschappelijke relevantie van een goed functionerende infrastructuur is evident. Ook de dividendbetaling van € 215 miljoen die Gasunie aan de schatkist bijdraagt, onderstreept het belang van onze publieke functie.

We publiceren ons jaarverslag dit jaar voor het eerst in een online versie. Hiermee willen we de informatie in het verslag beter ontsluiten voor onze verschillende stakeholders. Dit past in Gasunie’s MVO-streven om het papierverbruik te verminderen en werkprocessen te verbeteren door toepassing van moderne hulpmiddelen zoals tablets en ‘apps’.

Met dit jaarverslag wil ik mede namens mijn collega’s in de Raad van Bestuur alle medewerkers bedanken voor hun toewijding, inzet en de uitstekende prestaties die ze in 2012 hebben geleverd. Deze stellen Gasunie in staat om met goede vooruitzichten en vertrouwen 2013 in te gaan.

Paul van Gelder
CEO N.V. Nederlandse Gasunie