bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Persbericht

Groningen, 24 april 2013

SOLIDE RESULTATEN GASUNIE IN 2012

  • Nettowinst € 359 miljoen
  • Dividend aan staat € 215 miljoen
  • Totale kosten 2% lager
  • Genormaliseerde EBITDA 9% hoger

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft in 2012 solide resultaten behaald. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van de jaarcijfers. De nettowinst over 2012 bedraagt € 359 miljoen, op een geïnvesteerd vermogen van € 8.675 miljoen. De aandeelhouder van Gasunie, de Nederlandse Staat ontvangt een dividendbetaling van € 215 miljoen. Met de operationele activiteiten en op het gebied van veiligheid en leveringszekerheid zijn eveneens goede resultaten behaald. De totale kosten zijn het afgelopen boekjaar met 2% gedaald, mede als gevolg van een meerjarig efficiencyprogramma.

Omzet
De gerealiseerde omzet van € 1.506 miljoen over 2012 was € 220 miljoen lager dan over 2011. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de verrekening over het verleden als gevolg van de Methodebesluiten voor Gasunie-dochter GTS die de toezichthouder NMa (nu ACM) eind 2011 heeft vastgesteld. In 2013 zal het andere deel van deze verrekening plaatsvinden. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat in 2012 is circa € 58 miljoen hoger dan in 2011. Dit komt onder meer doordat de terminal voor vloeibaar aardgas, Gate terminal, in 2012 een volledig jaar heeft bijgedragen aan de resultaten.

Investeringen
De investeringsuitgaven bedroegen in 2012 € 510 miljoen. In 2012 zijn de projecten Stikstofbuffer Heiligerlee en Open Season 2012 succesvol afgerond. Daarnaast is begonnen met een meerjarig programma voor de vervanging van verouderende delen in de infrastructuur. In Duitsland is 25% van de capaciteit van de Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL) in gebruik genomen, waarmee de fysieke oost-west-verbinding van Rusland door Duitsland via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk voltooid is. In Duitsland is gestart met de aanleg van infrastructuur om de marktvraag naar extra capaciteit richting Denemarken en Zweden te faciliteren.

De sterke financiële positie van Gasunie blijkt onder meer uit nieuwe obligatieleningen die zijn afgesloten in 2012. De twee leningen van elk € 500 miljoen zijn zes keer overtekend en de herfinanciering kon plaatsvinden tegen gunstige rentecondities.

Verwachting
Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor 2013 een omzet en resultaat na belasting uit reguliere operationele activiteiten die op het niveau liggen van 2012. Een sterke sturing op efficiency zal nodig blijven om de afnemende omzet ten gevolge van reguleringseffecten te compenseren.

Groei TTF
De handel op de Nederlandse gashandelsplaats TTF is in 2012 gegroeid met bijna 20%. Door deze spectaculaire groei is de leidende positie van TTF op het Europese vasteland verder verstevigd. Hierdoor dienen de gasprijzen op TTF als benchmark voor de rest van Europa. Dit onderstreept dat Nederland als gasrotonde een steeds belangrijkere rol speelt in de Europese gasmarkt. Een goed functionerend TTF is in het belang van gasgebruikers in de regio. Doordat producenten en handelaren elkaar kunnen vinden op de TTF ontstaat er een marktconforme prijsvorming met een hoge liquiditeit. Dit heeft een gunstig effect op de prijs die eindgebruikers voor hun gas betalen.

Paul van Gelder, CEO en voorzitter Raad van Bestuur Gasunie: “We zijn trots op wat we bereikt hebben. Onze resultaten bieden een prima uitgangspositie voor de succesvolle uitvoering van onze langetermijn strategie en maken het mogelijk om onze klanten, en daarmee het publiek belang, optimaal te blijven bedienen. Aardgas zal een sterke rol spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Alleen de combinatie van hernieuwbare energiebronnen en gas zal op de lange termijn vanuit een milieu- en kostentechnisch oogpunt houdbaar zijn.”