bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de vaste activa gefinancierd zijn met schuld (lang rentedragend vreemd vermogen + kort rentedragend vreemd vermogen - cash en cash equivalents + garanties)