bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Veiligheid

In het verslagjaar hebben wij verscherpt toezicht gehouden op de werkzaamheden van onze aannemers. Bij aannemers, regie- en inleenpersoneel en stagiairs in Nederland hebben zich in 2012 vijf letselgevallen met verzuim voorgedaan (2011: zeven). Het aantal reportable letselgevallen per miljoen gewerkte uren is in het verslagjaar met 2,5 ruim onder de signaalwaarde van < 5,0 gebleven (in 2011: 4,3). Dit is het beste resultaat sinds we zijn begonnen met het op deze manier registreren van reportables (vanaf 2006). Het aantal leidingincidenten door (mechanische) graafhandelingen is ten opzichte van 2011 gedaald van 7 naar 5. Met dit aantal leidingincidenten zijn wij precies binnen de gestelde signaalwaarde voor 2012 gebleven.

Goed werkgeverschap

De gemiddelde personeelsbezetting in fulltime-equivalenten daalde licht van 1.698 in 2011 naar 1.684 in 2012. De gemiddelde leeftijd is gestegen van 45,5 naar 47,1. Er zijn in 2012 drie WIA-beoordelingen aangevraagd vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (in 2011: drie). In 2012 is het project Competentiemanagement afgerond, dat tot doel had om beter te kunnen sturen op kennis en vaardigheden van onze medewerkers om de doelstellingen van onze organisatie te bereiken. Ons wervings- en selectieproces is hierdoor transparanter en efficiënter geworden.

Groen gas

In 2012 is het aantal bij Vertogas geregistreerde partijen (producenten en handelaren) gestegen naar 39. Het gecertificeerde volume groen gas steeg van 146,5 miljoen kWh (15 miljoen m3) in 2011 naar 254 miljoen kWh (26 miljoen m3) in 2012. Als onderdeel van ons footprintreductiebeleid, zijn we in 2012 gestart met de vergroening van ons wagenpark.

Stakeholdermanagement

Ook in 2012 hebben we onze stakeholders regelmatig betrokken bij onze bedrijfsvoering. Als onderdeel daarvan hebben we voor verschillende projecten overleg gevoerd met omwonenden en lokale overheden. Doel daarbij was om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens onze werkzaamheden, of om gezamenlijk te komen tot een goede landschappelijke inpassing van onze infrastructuur.
Als onderdeel van stakeholdermanagement organiseerde GTS voor haar klanten in 2012 Industriedagen en Shippermeetings. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat GTS uitvoert bleek dat haar dienstverlening ook in 2012 met een score van 7,2 goed werd gewaardeerd door haar klanten.

Milieuzorg

De totale CO2-equivalentemissie in 2012 is iets hoger dan in 2011. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de koude winterperioden aan het begin en het eind van 2012. Daardoor moest meer aardgas worden gecomprimeerd, waarbij meer koolstofdioxide vrijkwam. Onze methaanemissies zijn in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling is niet aan één specifieke oorzaak toe te schrijven, maar één van de belangrijkste oorzaken is dat er minder gas is afgeblazen tijdens werkzaamheden.

Verantwoord ketenbeheer en duurzaamheid

In 2012 zijn de eerste onderzoeken in het kader van het Energy Delta Gas Research (EDGaR) afgerond. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om vanuit de sterke Nederlandse gaspositie opties voor een duurzame energietoekomst te verkennen. In 2012 zijn de eerste EDGaR-onderzoeken afgerond. Daarnaast hebben we ons beziggehouden met diverse onderzoeken naar innovaties op het gebied van smart grids, small-scale LNG en CO2-neutraal gastransport.

Betrokkenheid bij onze omgeving

Ook in 2012 hebben we via sponsoring en donaties diverse maatschappelijke initiatieven ondersteund. We namen wederom deel aan de Nacht van de Nacht en de Dag van de Duurzaamheid.