bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

De Nederlandse Corporate Governance Code werd op 1 januari 2004 van kracht. De code moet bijdragen aan een efficiënter toezicht op het bestuur en een evenwichtiger verdeling van invloed tussen bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders. De code is in beginsel alleen van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft inmiddels de code aangepast. De aangepaste code is per 1 januari 2009 van kracht geworden. Gasunie leeft de code - behoudens de hierna genoemde uitzonderingen - na.

Verklaring inzake organisatiestructuur

Op Gasunie (als 100% staatsdeelneming) is het gemitigeerde ‘structuurregime’ van toepassing.

Toepassen van de Nederlandse Corporate Governance Code

Niet alle principes en best practice-bepalingen zijn van toepassing op Gasunie. Voor zover wel van toepassing wordt het overgrote deel van de bepalingen gevolgd. Van enkele principes en best practice-bepalingen wordt afgeweken. Deze worden in navolging van de Corporate Governance-richtlijnen hierna toegelicht.

Raad van Bestuur

II.2.12 Het remuneratierapport wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Verklaring van afwijking van deze best practice:
Op transparante wijze wordt in het jaarverslag inzicht gegeven in het remuneratiebeleid en de toepassing daarvan in het boekjaar.

Raad van Commissarissen

III.5 Indien de Raad van Commissarissen meer dan vier leden omvat stelt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in.

Verklaring van afwijking van dit principe:
Omdat de taken nauw verwant zijn, zijn de taken van de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie samengevoegd in een gecombineerde commissie.

III.5.11. Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van de vennootschap, noch door een commissaris die bij een andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.

Verklaring van afwijking van deze best practice:
De Raad van Commissarissen is van mening dat het, mede gezien het huidige hoge profiel van het belonings- en remuneratiebeleid, gewenst is dat de voorzitter intensief betrokken is bij de totstandkoming van dit beleidsinstrument. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en van de Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie niet te scheiden.
Via de vernieuwde website gasunie.nl zijn de volgende documenten beschikbaar:

  • het reglement voor de Raad van Bestuur;
  • het reglement voor de Raad van Commissarissen;
  • de klokkenluidersregeling;
  • de gedragscode.

Volledigheidshalve bevestigen wij hier het naleven van best practice bepaling II.3.4 waarin wordt bepaald dat transacties met tegenstrijdige belangen uitgevoerd door de leden van de Raad van Bestuur in het jaarverslag moeten worden vermeld. In 2012 hebben dergelijke transacties niet plaatsgevonden.