bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels
In miljoenen euro's 2012 2011
     
Opbrengsten 1.506 1.726
Totale lasten -/- 834 -/- 866
  --------------- ---------------
Operationeel bedrijfsresultaat 672 860
Bijzondere waardeveranderingen - -/- 1.300
  --------------- ---------------
Bedrijfsresultaat 672 -/- 440
Financiële baten en lasten -/- 202 -/- 159
  --------------- ---------------
Resultaat voor belastingen 470 -/- 599
Belastingen -/- 111 -/- 3
  --------------- ---------------
Resultaat na belastingen 359 -/- 602

Opbrengsten

De gerealiseerde opbrengsten waren 220 miljoen euro lager dan in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door de verrekening van circa 215 miljoen euro over het verleden als gevolg van de Methodebesluiten voor GTS, die de NMa eind 2011 heeft vastgesteld.

Operationeel bedrijfsresultaat

Het operationeel bedrijfsresultaat is gedaald met circa 188 miljoen euro met name als gevolg van de verrekening over het verleden door GTS in het kader van de nieuwe Methodebesluiten. Tegenover de eerder genoemde daling van de opbrengsten staat dat de kosten ook zijn gedaald.

Gecorrigeerde cijfers

In miljoenen euro's 2012 2011
     
Opbrengsten 1.696 1.658
Totale lasten -/- 834 -/- 854
  --------------- ---------------
Bedrijfsresultaat 862 804
     
Netto winst 501 502

In dit financiële overzicht is het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor de effecten op de opbrengsten van de nieuwe Methodebesluiten (2012: circa 215 miljoen euro en 2011: circa 68 miljoen euro), een eenmalige vergoeding ontvangen door Gasunie Deutschland en bijzondere waardeveranderingen.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat in 2012 is circa 58 miljoen euro hoger dan in 2011. De opbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn in 2012 beïnvloed door de ingebruikname van de LNG-terminal van Gate terminal B.V. op 1 september 2011, die in 2012 een volledig jaar heeft bijgedragen aan de resultaten. De totale lasten voor de operationele activiteiten (dat wil zeggen exclusief afschrijvingen) zijn gedaald met 9% ten opzichte van 2011. De totale lasten voor de operationele activiteiten inclusief afschrijvingen zijn gedaald met 2% ten opzichte van 2011. Dit komt onder meer door de resultaten van het Masterplan Efficiency, dat we eind 2011 opgestart hebben teneinde de operationele kosten te verlagen. Daarnaast zijn deze lasten in 2011 beïnvloed door het treffen van een voorziening voor opruimingskosten en saneringen.

Investeringen

In 2012 hebben we de uitbreidingsinvesteringen Stikstofbuffer Heiligerlee en Open Season 2012 succesvol afgerond. Daarnaast hebben we reguliere investeringen ten behoeve van de instandhouding van onze gasinfrastructuur gedaan waarbij een aanvang is gemaakt met de intensivering van de activiteiten ten behoeve van ons meerjarig vervangingsprogramma.

Verwachting

De vennootschap verwacht voor 2013 op basis van de huidige inzichten een omzet en resultaat na belasting uit reguliere operationele activiteiten op het niveau van 2012. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook in 2013 als gevolg van de Methodebesluiten een verrekening over het verleden plaatsvindt.

Financiering

Eind 2012 bedroeg het totale bedrag aan rentedragende schuld 5.209 miljoen euro. In vergelijking met eind 2011 is dit een stijging van 436 miljoen euro. De reden voor deze stijging is dat in de tweede helft van 2012 twee obligatieleningen zijn uitgegeven. Begin juli werd een 10-jarige obligatielening uitgegeven met een omvang van 500 miljoen euro en een couponrente van 2,625%. Eind oktober vond een emissie plaats van een 3-jarige obligatielening met een omvang van 500 miljoen euro en een couponrente van 0,875%. Beide obligatieleningen werden aangetrokken onder het bestaande Euro Medium Term Note (EMTN) programma. De omvang van dit EMTN-programma werd in 2012 uitgebreid met 2,5 miljard euro naar 7,5 miljard euro.

De leningen werden uitgegeven om het herfinancieringsrisico te mitigeren dat samenhangt met de aflossingspiek die zal optreden in oktober 2013, wanneer de 5-jarige obligatielening van oorspronkelijk 1,4 miljard euro afgelost moet worden. De marktomstandigheden in 2012 waren hiertoe voor financieel solide geachte bedrijven zoals Gasunie zeer gunstig.

Met een deel van de opbrengst van de 10-jarige obligatielening van begin juli werd voor een bedrag van 284 miljoen euro aan uitstaande obligaties die in 2013 aflopen ingekocht. Samen met de opbrengst van de 3-jarige obligatielening die eind oktober is uitgegeven, zullen in oktober 2013 deze middelen worden aangewend voor het aflossen van het resterende deel van de eerder genoemde 5-jarige obligatielening. Door het tijdelijk op deposito zetten van deze middelen steeg in vergelijking met ultimo 2011 de balanspost geldmiddelen en kasequivalenten met 840 miljoen euro tot 909 miljoen euro in 2012. De netto schuld positie (rentedragende schuld minus kasmiddelen) nam hierdoor in 2012 met 404 miljoen euro af tot 4.300 miljoen euro.

In december 2012 is met de Europese Investeringsbank een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro afgesloten, die eventueel verhoogd kan worden naar 250 miljoen euro. Onder deze faciliteit kan Gasunie langjarige leningen aantrekken. In 2012 heeft Gasunie geen leningen aangetrokken onder deze faciliteit.

Bovengenoemde financieringsactiviteiten passen in het treasurybeleid om de liquiditeitspositie op een adequaat niveau te handhaven. Naast het EMTN-programma en de eind 2012 opgezette leningsfaciliteit met de Europese Investeringsbank heeft Gasunie een Euro Commercial Paper (ECP) programma en staan in totaal 910 miljoen euro aan gecommitteerde kredietfaciliteiten ter beschikking. Onder het ECP-programma kan tot maximaal 750 miljoen euro aan kortlopende schulden worden aangetrokken. Van de gecommitteerde kredietfaciliteiten is de belangrijkste de 5-jaars 800 miljoen euro stand-by kredietfaciliteit die in oktober 2010 is afgesloten. Zowel van het ECP-programma als van deze stand-by kredietfaciliteit is in 2012 geen gebruik gemaakt.

Credit ratings

De rating agencies Standard & Poors en Moody’s hebben in 2012 de langetermijn kredietwaardigheid beoordeling van Gasunie niet gewijzigd. Gasunie’s credit rating bij Standard & Poors is AA- met een negative outlook en bij Moody’s A2 met een stable outlook.