bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Wij verzoeken u dit bericht aandachtig te lezen. Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen. N.V. Nederlandse Gasunie heeft alle stappen ondernomen die redelijkerwijze mogelijk zijn om er voor te zorgen dat alle informatie op deze website op het moment van publicatie accuraat is. N.V. Nederlandse Gasunie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze website voorkomen zijn eigendom van en geregistreerd (voor zover toepasselijk) door N.V. Nederlandse Gasunie. Geen enkel recht of licentie wordt toegewezen of kan worden ontleend aan hun weergave op deze website. Voor zover het gaat om werken als bedoeld in de Auteurswet berust het auteursrecht uitsluitend bij N.V. Nederlandse Gasunie.

Daarnaast accepteert N.V. Nederlandse Gasunie geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hypertext-links vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan N.V. Nederlandse Gasunie aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze de inhoud van deze website te reproduceren, te wijzigen of voor commerciële toepassing te benutten, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door N.V. Nederlandse Gasunie. Bedoeld gebruik omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, het distribueren van (een gedeelte van) de inhoud van deze website naar derden (inclusief voor gebruik in een bibliotheek, een archief of een vergelijkbare service).

N.V. Nederlandse Gasunie behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.